สพฐ.ปลื้ม!นักเรียนไทยคว้า24รางวัลในการแข่งขัน IMSO ระดับประถมศึกษา

สพฐ.ปลื้ม!นักเรียนไทยคว้า24รางวัลในการแข่งขัน IMSO ระดับประถมศึกษา

การศึกษา

ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กพฐ.)เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)ได้นำทีมผู้แทนนักเรียนไทยเข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับประถมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2565 : 19th International Mathematics and Science Olympiad (IMSO) for Primary School Students (Virtual Edition) Indonesia  ระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม 2565 ณ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง กรุงเทพมหานคร ในรูปแบบการแข่งขันออนไลน์ร่วมกับประเทศอื่นๆ โดยมีสาธารณรัฐอินโดนีเซียเป็นประเทศเจ้าภาพ ซึ่งมีประเทศที่เข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 17 ประเทศทั่วโลก โดยสพฐ.ได้ส่งตัวแทนนักเรียนไทยเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 24 คน แบ่งออกเป็นวิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา จำนวน 12 คน และวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา จำนวน 12 คน  และได้รับรางวัล รวม 24 รางวัล

เลขาธิการ กพฐ.กล่าวต่อไปว่า ทั้งนี้ ตัวแทนนักเรียนไทยที่เข้าแข่งขันวิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ได้รับรางวัลจำนวน   12  รางวัล ดังนี้ เหรียญทอง จำนวน 1 รางวัล ได้แก่ เด็กชายสุกฤต ประเสริฐโชค โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ รางวัลเหรียญเงิน จำนวน 6 รางวัล ได้แก่ 1.เด็กชายพีรวิชญ์ ศรีภัทราพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 2.เด็กชายณัฏฐชัย ตั้งทรงสวัสดิ์ โรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา 3.เด็กชายวิรัฬพัชร์ สังข์ทิพย์ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 4.เด็กชายชัยวริษฐ์ ชัยพัฒน์ธนโชติ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 5.เด็กชายกฤตชพัฒน์ ดีประเสริฐวงศ์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล และ 6.เด็กชายปีติคุน อภิชนกิจ โรงเรียนนานาชาติรักบี้

รางวัลเหรียญทองแดง จำนวน 5 รางวัล ได้แก่ 1.เด็กชายภูมิพัฒน์ คีรีวิเชียร โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 2.เด็กชายศิริพงศ์ ชัยจิตติประเสริฐ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 3.เด็กชายฐิติวัฒน์ ศรีอรุณเรืองชัย โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 4.เด็กชายบรมภัค หลาบหนองแสง โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา และ 5.เด็กชายธรรมปพน สุขสุธรรมวงศ์ โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม